📍 Świadectwo pracy a zmiany w 2019 roku

Po ustaniu stosunku stosunku zatrudnienia pracodawca jest zobowiązany do wydania niezwłocznie pracownikowi świadectwa pracy. Jest to jeden z ważniejszych dokumentów pracowniczych ze względu na zawarte informacje, które z jednej strony informują nowego pracodawcę o wykorzystanych prawach czy limitach pracowniczych, np.
– urlop na żądanie, który przysługuje w ilości 4 dni rocznie, bez względu na ilość pracodawców w ciągu roku,
– wykorzystane dodatkowe 2 dni urlopu w ciągu roku w związku z wychowaniem dziecka do lat 14,
– korzystanie z ochrony w okresie przysługiwania urlopu wychowawczego – maksymalnie rok,
– pobytu na zwolnieniu lekarskim – przypominamy, że ważna jest to informacja dla przedsiębiorstw zatrudniających do 20 osób, które wynagrodzenie za czas choroby wypłacają do 33 dni lub do 14 dni choroby, a później sprawę przejmuje ZUS.
– korzystanie ze zwolnienia lekarskiego związanego z chorobą dziecka lub członka rodziny – w tym przypadku również jest limit przysługujący rocznie, odpowiednio 60 dni i 14 dni;

a z drugiej strony informują o naliczeniu nowych praw związanych ze stażem pracy wynikającym właśnie ze świadectw pracy, będących podstawą do obliczenia stażu urlopowego i przyznaniu pracownikowi prawa do 26 dni urlopu.

Po zmianie okresu przechowywania akt pracowniczych, która ma nastąpić z początkiem 2019 roku, pracodawcy będą musieli informować, wraz z wydaniem świadectwa pracy, o:
– okresie przechowywania dokumentów pracowniczych,
– możliwości odbioru dokumentacji do końca roku następującego po upływie okresu 10-cio letniego (najlepiej z podaniem daty),
– zniszczeniu wcześniej wspomnianych dokumentów w przypadku ich nieodebrania.

Co ważne pracodawcy będą mieli też możliwość elektronizacji dokumentacji pracowniczej i o zmianie formy przechowywania również będą musieli informować pracowników z możliwością odbioru wersji papierowych.

#biuro #biurorachunkowe #grazynakonieczna #kostrzyn #kostrzynnadodra#ksiegowosc #koniecznaksiegowosc #aktaosobowe #dokumenty#pracownicy